VEDTÆGTER FOR ESBJERG KUNSTCIRKEL

§ 1.

Esbjerg Kunstcirkel er en forening af kunstinteresserede med det formål at fremme medlemmernes interesse for kunst ved at indkøbe kunstværker, der cirkulerer efter fastsatte regler blandt medlemmer­ne.

§ 2.

Indkøb af kunstværker forestås af bestyrelsen og skal fortrinsvis omfatte eksperimenterende kunst og må kun undtagelsesvis omfatte afdøde kunstneres værker.

Hovedparten af de kunstværker, der indkøbes, skal være af danske kunstnere. Kunstværkerne skal så vidt muligt repræsentere de forskellige kunstretninger, der til enhver tid gør sig gældende.

§ 3.

Cirkulationen af kunstværkerne sker efter regler, der vedtages af generalforsamlingen og er gældende indtil de ændres ved general­forsamlingsbeslutning.

De enkelte medlemmer er ansvarlige for de cirkulerende kunstværker fra modtagelsen til afleveringen. Hvis man misligholder cirkulationen gentagne gange kan det pågældende medlem efter generalforsamlingens vedtagelse ekskluderes.

§ 4.

Medlemskredsen består af 24 ligestillede medlemmer. Medlemstal­let kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning.

Som medlem optages enkeltpersoner eller ægtepar. Ægtepar kan kun udgøre ét medlemsskab.

Medlemmerne skal være bosiddende i Esbjerg by og omegn. Ved optagelse af nye medlemmer skal det dog påses, at cirkulationen kan foregå gnidningsløst.

Bestyrelsen afgør, hvilke nye medlemmer, der optages i Kunstcir­klen efter indstilling fra et eller flere medlemmer. Bestyrelsen fører en dateret ekspektanceliste over medlemsforslag.

Nye medlemmer erlægger et indskud på to gange årskontingentet. Indskuddet tilfalder Kunstcirklens kasse og kan ikke tilbagebetales ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske pr. 31. januar og meddeles senest 1. januar samme år.

§ 5.

Når kunstværkerne har cirkuleret blandt medlemmerne efter de gældende regler, bortauktioneres disse på den ordinære generalfor­samling blandt de medlemmer, som har betalt hele det foregående års kontingent, er uden gæld til Kunstcirklen i øvrigt og som giver personligt møde.

Auktionarius vælges af generalforsamlingen for hver auktion. Kunstværkerne udbydes enkeltvis og tilstås den højestbydende efter auktionarius’ afgørelse.

§ 6.

Såfremt økonomien efter bestyrelsens skøn tillader det, bortloddes et eller flere mindre kunstværker på den ordinære generalforsamling blandt de fremmødte medlemmer. Dog kan de medlemmer, der på de forudgående 5 generalforsamlinger har vundet lodtrækningen, ikke deltage.

§ 7.

Når cirkulationen den 31. januar er afsluttet afholdes hvert år ordinær generalforsamling i uge 9, medmindre bestyrelsen undtagelsesvis bestemmer noget andet.

Generalforsamlingen er Kunstcirklens øverste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. På generalforsamlingen, der ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, aflægger bestyrelsen beret­ning og det reviderede regnskab til generalforsamlingens godken­delse. Der afholdes valg til bestyrelsen og fremkomne forslag behandles, ligesom der gives medlemmerne lejlighed til at udtale sig om Kunstcirklens almindelige virksomhed.

Samtidig vedtages det årlige kontingent og der vælges en revisor.

Auktion og lodtrækning jfr. §§ 5 og 6 foretages efter generalforsam­lingen.

Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal være fremsendt til bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 2 ugers varsel.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning eller efter krav fra mindst halvdelen af medlemmerne.

§ 9.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen, ligeledes valgt for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Foreningens tegnes af formand og kasserer.

§ 10.

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dog kræves 2/3 majoritet ved beslutninger om vedtægtsændringer og Kunstcirklens eventuelle opløsning.

Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

§ 11.

Opløsning af Kunstcirklen kan kun ske ved generalforsamlings­beslutninger efter vedtagelse som i § 10 bestemt på 2 generalfor­samlinger med 4 højst 8 ugers mellemrum.

Forinden Kunstcirklens endelige opløsning træffes beslutning om bortgivelse af cirklens kontante beholdning i henhold til bestemmel­sen i § 12 sidste stykke.

§ 12.

Efter Kunstcirklens opløsning anvendes cirklens kontante formue snarest muligt af bestyrelsen til indkøb af kunstværker til supplering af den eksisterende beholdning af kunstværker.

Senest 2 måneder efter beslutningen om opløsning indkaldes medlemmerne på samme måde som til en generalforsamling til et medlemsmøde, hvor den samlede beholdning af kunstværker fordeles mellem de mødte medlemmer, som har betalt det forudgå­ende års kontingent, og er uden gæld til Kunstcirklen i øvrigt. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Medlemsmødet ledes af den afgåede bestyrelse eller i deres forfald af en valgt dirigent.

Fordelingen foretages ved lodtrækning blandt de berettigede medlemmer om i hvilken rækkefølge disse kan udvælge kunstvær­ker.

Herefter vælger medlemmerne i den ved lodtrækningen fremkomne rækkefølge blandt beholdningen af kunstværker, idet der begyndes med nr. 1.

Når det højeste nummer i rækkefølgen har valgt begyndes i omvendt rækkefølge, idet det højeste nummer vælger først, indtil alle kunstværkerne er fordelt.

Efter den foretagne fordeling er de valgte kunstværker overdraget til de pågældende medlemmer.

Kontante beholdninger, der efter indkøb af kunstværker som foran bestemt, skal nedbringes til højst 2.500 kr., bortskænkes efter foreta­gen revision af regnskaberne, som besluttet på den sidste general­forsamling.

Vedtaget på Esbjerg Kunstcirkels generalforsamling den 27. februar 2012.